Tính năng ngăn chặn và nhắc nhở trong admin console của Google Calendar khi người dùng mời khách bên ngoài domain

Kể từ hôm này 19/1/2016, khi tạo mới các sự kiện trong Google Calendar, khi bạn tạo một sự kiện mà có một hoặc nhiều khách bên ngoài domain của bạn, bạn sẽ được nhắc nhở để xác nhận có thực sự muốn mời những người bên ngoài domain không. Và bắt đầu từ tuần này, các quản trị viên domain có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các lệnh từ giao diện quản trị (Admin console)

Từ admin console, bấm Apps > Google Apps > Calendar > Sharing Settings > External invitations để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng mời khi người dùng mời khách từ bên ngoài domain của bạn.

Quản trị viên quản trị người dùng thông qua các đơn vị tổ chức (OU) có thể cấu hình cài đặt này trên một cơ sơ cho mỗi OU. Ví dụ, nếu bạn là nhân viên trong bộ phận Sales mà phải làm việc với nhiều khách hàng, người quản trị có thể vô hiệu hóa lời mời nhắc nhở khi mời khách hàng bên ngoài vào Calendar, tuy nhiên kích hoạt lời nhắc nhở cho bộ phận kỹ thuật.

Việc cài đặt này sẽ được kích hoạt mặc định cho tất cả người dùng.


Update: Gimasys

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi