Phát Triển phần mềm

Phát Triển phần mềm

Với đội ngũ chuyên gia phát triển phần mềm có năng lực và dày dạn kinh nghiệm; Gimasys chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng mới, được thiết kế riêng biệt, theo yêu cầu nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành. Các sản phẩm phần mềm của Công ty được thiết kế trên nền tảng Web, Cloud và cơ sơ dữ liệu Oracle, Salesforce.

Các sản phầm, dịch vụ điển hình của Công ty cung cấp bao gồm:

  1. Quản lý quỹ đầu tư (Công nghệ: Oracle ADF, Oracle DB);
  2. Quản lý công ty niêm yết (Công nghệ: Oracle ADF, Oracle DB);
  3. Quản lý thông tin chứng khoán (Công nghệ: Oracle ADF, Oracle DB);
  4. Quản lý nhân sự, tiền lương (Công nghệ: Odoo 8.0);
  5. Quản lý đào tạo (C# .NET, MSSQL);
  6. Hệ thống hỗ trợ chăm sóc khách hàng (Công nghệ: Oracle ADF, Oracle DB);
  7. Quản lý doanh thu, chi phí (Công nghệ: Oracle ADF, Oracle DB);
  8. Kỹ thuật phần mềm (tùy chỉnh phát triển ứng dụng - phát triển vòng đời sản phẩm);
  9. Dịch vụ điện toán đám mây (Salesforce, Oracle Cloud).

Khách hàng

Câu Chuyện Thành Công

G icon 60

Gimasys

Social Links